Co to jest?

angling

Finanse, nieruchomości, pyszności...

2013-04-12 07:35
 Oceń wpis
   

Jedną z ważnych decyzji w gospodarce jest ustalenie proporcji, w jakich produkowane będą dobra konsumpcyjne i inwestycyjne. Dobra konsumpcyjne zaspokajają konkretne potrzeby ludzi już dziś, np. żywność, obuwie, samochody itp., zaś dobra inwestycyjne to środki produkcji, które zostaną wykorzystane do produkcji dóbr i usług w przyszłości (maszyny, urządzenia produkcyjne, fabryki, infrastruktura). Decyzja o proporcjach, w jakich oba rodzaje dóbr będą wytwarzane w gospodarce, wpłynie nie tylko na możliwość gospodarki w przyszłości, lecz także na poziom zaspokojenia potrzeb obecnie. Zwiększenie produkcji dóbr inwestycyjnych przy danej krzywej transformacji oznacza zmniejszenie produkcji dóbr konsumpcyjnych obecnie, ale jednocześnie stwarza możliwości zwiększenia ich wytwarzania w przyszłości.

ZADANIA Zadanie 1.1 Przypomnij sobie z matematyki różne sposoby graficznej prezentacji zależności funkcyjnych i sposoby badania funkcji. Zadanie 1.2 Podaj przykłady z własnych doświadczeń i obserwacji życia gospodarczego zachowań niezgodnych z zasadą racjonalnego działania (gospodarowania). Zadanie 1.3 Podaj przykłady racjonalnego i nieracjonalnego wykorzystania zasobów, którymi dysponujesz (np. czas wolny, gotówka). Wymień kilka możliwości alternatywnego wykorzystania znanych Pani/u czynników wytwórczych. Zadanie 1.4 Napisz definicje następujących pojęć: rzadkość, wybór, koszt alternatywny, krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji), ziemia, praca, kapitał, przedsiębiorczość, dobra wolne, dobro ekonomiczne, zasada malejących przychodów, wzrost ekonomiczny. Zadanie 1.5 1. Produkując żywność farmer może na swym polu posługiwać się traktorem. Wymień trzy czynniki produkcji zaangażowane w produkcji żywności. 2. Na czym będzie polegał koszt alternatywny w następujących przypadkach: a) przeznaczenie ziemi pod budownictwo, b) budowa nowego szpitala, c) budowa nowej drogi.

Gospodarka (patrz tabela poniżej) produkuje dwa dobra A i B. Jedynym zmiennym nakładem jest praca, która posiada kwalifikacje pozwalające na użycie jej do produkcji obu dóbr, w przeciwieństwie do kapitału stałego, który nie może być przesunięty z jednego przemysłu do drugiego. Dobro A Dobro B Praca Produkcja (tyg.) Praca Produkcja (tyg.) 0 0 0 0 100 40 100 40 200 90 200 250 300 150 300 350 400 200 400 425 500 240 500 475 600 260 600 500 700 270 700 510 800 270 800 510 900 265 900 500 a) Zakładając, że gospodarka dysponuje 700 roboczogodzinami, wyznacz granicę możliwości produkcyjnych (lub krzywą transformacji). b) Jeżeli dobro A jest dobrem kapitałowym, a dobro B dobrem konsumpcyjnym, jakie mogą być konsekwencje wyboru kombinacji 150 A + 425 B zamiast 200 A + 350 B? c) W jaki sposób gospodarstwa domowe w rozważanej gospodarce mogłyby być zdolne do konsumowania 240 A + 475 B? Przedstaw za pomocą wykresu skutki pomocy zagranicznej, która pozwoliłaby na zwiększenie stałych nakładów w produkcji dobra A. c) działanie mechanizmu rynkowego, szybko reagującego na potrzeby konsumentów d) swoboda podejmowania decyzji przez producentów i konsumentów e) konkurencja, bodźce do inwestowania i obniżki kosztów, efektywne wykorzystanie zasobów.

GOSPODARKA NAKAZOWA W gospodarce nakazowej zwanej też gospodarką centralnie planowaną lub nakazoworozdzielczą aktywną rolę odgrywa państwo: wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji podejmuje centralny organ gospodarczy (państwowy urząd planowania). Pytanie 3: Zaznacz, które z poniższych stwierdzeń wskazuje na główne cechy gospodarki centralnie planowanej (nakazowej) a) niski stopień interwencjonizmu państwowego b) środki produkcji są własnością państwa bądź znajdują się pod jego kontrolą c) celem produkcji jest nie tyle zysk, co uzyskanie wyznaczonej nakazowo wielkości produkcji d) wysoka podaż dóbr publicznych i społecznie użytecznych e) planowanie gospodarcze

kategoria: Ogólne


2012-08-09 11:11
 Oceń wpis
   

Już obowiązują nowe przepisy dotyczące przebiegu aplikacji komorniczej oraz zasad przeprowadzania egzaminu konkursowego na tę aplikację.

Wynikają one z obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. art. 29a-29l oraz art. 30a-30b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 167 poz. 1191) oraz opublikowanych w dniu 28 grudnia 2007 r. rozporządzeń wykonawczych.

Zgodnie z nowymi regulacjami zawartymi w ustawie egzamin konkursowy na aplikację komorniczą i egzamin komorniczy przeprowadzają komisje egzaminacyjne powoływane co 2 lata przez Ministra Sprawiedliwości, działające na obszarze właściwości jednej lub kilku izb komorniczych. Z kolei pytania na egzamin konkursowy i komorniczy opracuje powoływany w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości pięcioosobowy zespół egzaminacyjny. W ustawie przewidziano zakaz łączenia funkcji członka zespołu egzaminacyjnego z funkcją członka komisji egzaminacyjnej. Ponadto w akcie określone zostały także obowiązki aplikanta komorniczego, który będzie musiał brać udział m.in. w przewidzianych programem aplikacji zajęciach seminaryjnych oraz w praktykach, pogłębiać wiedzę prawniczą i praktyczne umiejętności oraz przystępować do sprawdzianów wiedzy oraz kolokwium, przeprowadzanych w czasie aplikacji (w tym do egzaminu komorniczego). Aplikacja komornicza jest odpłatna, aczkolwiek możliwe jest zwolnienie aplikanta komorniczego od obowiązku jej ponoszenia, względnie odroczenie jej płatności lub rozłożenie na raty. Nie ma żadnych przeciwskazań do zaciągnięcia kredytu pozabankowego na ten cel nawet z wyłączeniem sprawdzania w biku (na zasadach pożyczki pozabankoewj) Nowe przepisy przewidują również możliwość zawieszenia aplikanta komorniczego w czynnościach jeżeli:

 • przeciwko jego osobie prowadzone jest postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • ustanowiono dla niego doradcę tymczasowego - w ramach prowadzonego postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Możliwe będzie równiez zawieszenie aplikanta w jego czynnościach w razie złożenia stosownego wniosku przez samego aplikanta (np. z powodu długotrwałej choroby lub z innych ważnych przyczyn) albo w sytuacji gdy przeciwko jego osobie prowadzone jest postępowanie o nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe. Ustawa reguluje również przypadki, w których rada izby komorniczej skreśla aplikanta z listy aplikantów komorniczych. Będzie to następowało w następujących sytuacjach:

 • rezygnacji z odbywania aplikacji komorniczej;
 • uznania aplikanta za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków aplikanta komorniczego;
 • prawomocnego skazania aplikanta za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • uznania aplikanta za ubezwłasnowolnionego;
 • rażącego naruszenia obowiązków aplikanta komorniczego lub rażącego uchybienia godności aplikanta.

Doprecyzowanie regulacji ustawowowych nastąpiło w opublikowanych w dniu 28 grudnia 2007 r. rozporządzeniach wykonawczych.

Mowa o:

 • rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (Dz. U. Nr 244 poz. 1804). Zgodnie z nim, w ramach odbywanego szkolenia kandydaci na komorników będą zdobywać wiedzę z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej oraz wybrane elementy z dziedziny prawa gospodarczego, pracy, rodzinnego, prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, prawa finansowego, ustrojowego oraz europejskiego. Plan zajęć seminaryjnych opracowywać będzie rada izby komorniczej. Bardzo szeroko ustalony został katalog osób, które będą mogły pełnić rolę wykładowców. I tak, w grę wchodzić mają: komornicy (także emerytowani), adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy i sędziowie (w tym w stanie spoczynku), referendarze i starsi referendarze sądowi oraz pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni szkół wyższych. W ramach aplikacji komorniczej aplikant będzie uczestniczyć w zajęciach seminaryjnych i odbywać praktyki u komornika wskazanego przez radę izby komorniczej. Zajęcia aplikacyjne będą odbywać się w okresie od 1 października do 30 czerwca, minimum jeden raz w tygodniu (od 6 do 8 godzin lekcyjnych). Aplikanci komorniczy mają podlegać okresowym ocenom, to jest co 12 miesięcy szkolący ich komornicy sporządzać mają opinię o aplikancie. Dodatkowo odbywane szkolenie wiązać się będzie z koniecznością zaliczania organizowanych aplikantom sprawdzianów, a po pierwszym roku szkoleń - ze zdaniem kolokwium. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 grudnia 2007 r.;
 • rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia (Dz. U. Nr 244 poz. 1799). Rozporządzenie stanowi, że opłata roczna wnoszona przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia jest równa czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;
 • rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244 poz. 1801). Wzory zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do rozporządzenia. Akt obowiązuje od 28 grudnia 2007 r.;
 • rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. Nr 244 poz. 1802). Zgodnie z nim członków komisji egzaminacyjnej powołuje Minister Sprawiedliwości w terminie do dnia 31 marca roku, w którym upływa kadencja poprzedniej komisji. Kandydatów na członków komisji przedstawiają Ministrowi Sprawiedliwości prezesi sądów apelacyjnych - spośród sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów sądu okręgowego, Krajowa Rada Komornicza, dziekani wydziałów prawa - spośród osób będących pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 grudnia 2007 r.;
 • rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu i sposobu działania zespołu egzaminacyjnego, zgłaszania propozycji pytań przez Krajową Radę Komorniczą i rady izb komorniczych oraz przygotowywania pytań na egzaminy konkursowy i komorniczy (Dz. U. Nr 244 poz. 1800). Rozporządzenie nie ma wzmianki o pożyczkach bez zaświadczeńi bez biku. Zgodnie z rozporządzeniem egzamin konkursowy na aplikację komorniczą przygotowany jest przez zespół egzaminacyjny. Egzamin konkursowy na aplikację komorniczą składa się z testu. Zespół egzaminacyjny przygotowuje również dwa tematy na część pisemną egzaminu komorniczego i zestawy ośmiu pytań na część ustną egzaminu komorniczego, w ilości ustalonej przez przewodniczącego. Rozporządzenie obowiązuje od 28 grudnia 2007 r.;
 • rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą (Dz. U. Nr 244 poz. 1803). Wzór identyfikatora stanowi załącznik do rozporządzenia. Akt wejdzie w życie 29 stycznia 2008 r.
kategoria: Ogólne


2012-08-08 12:50
 Oceń wpis
   
Żołnierz zawodowy, który w ramach obowiązków wykonuje loty w składzie załóg wojskowych statków powietrznych, otrzyma miesięczny dodatek specjalny. Jednorazowy dodatek specjalny dostanie z kolei żołnierz zawodowy zwolniony ze stanowiska i przeniesiony do rezerwy kadrowej w związku ze skierowaniem na studia lub naukę do szkoły wojskowej albo niewojskowej oraz na staż, kurs lub specjalizację. Ponadto bazowa wysokość dodatku za długoletnią służbę wyniesie 300 zł i będzie zwiększana w zależności od stażu służby - już po trzech latach o 3%, a maksymalnie o 30% (po 30 latach służby) wynagrodzenia zasadniczego. Do okresu służby będzie wliczana służba przygotowawcza.  Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2012 poz. 704), które obowiązuje od 1 lipca br. 

 

kategoria: Ogólne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |