Chińczycy zadłużają się szybkimi pożyczkami na zakuy akcji
 Oceń wpis
   

Wakacyjne turbulencje na chińskiej giełdzie to raczej krótkookresowe kłopoty Pekinu niż zapowiedź trwałego załamania za Wielkim Murem.

Okres urlopowy to z reguły okres lekkiego rozleniwienia, a także mniejszej dynamiki zmian politycznych i gospodarczych. Jednak w te wakacje Chiny nie pozwoliły zapomnieć o sobie światu. Niepokój w gospodarce Państwa Środka budziły dalsze duże spadki na chińskich giełdach oraz zaskakująca dla obserwatorów dewaluacja juana.

Wydarzenia te spowodowały spekulacje co do rzeczywistego stanu chińskiej gospodarki. Pojawiły się nawet oceny wskazujące na zagrożenie dla stabilności politycznej Państwa Środka. Według prognoz m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego dynamika wzrostu PKB ChRL będzie w bieżącym roku niższa niż 7 proc., a w kolejnych latach będzie się nadal stopniowo obniżać. Jednocześnie część obserwatorów podważa oficjalne chińskie statystyki i uważa, że tempo rozwoju chińskiej gospodarki jest obecnie na poziomie ok. 5 proc., co potęguje brak zaufania do publikowanych przez Pekin danych.

Coraz bardziej zadłużone władze lokalne w sytuacji dążenia przez Pekin do ograniczania poziomu inwestycji, a także rosnące zobowiązania kredytowe Chińczyków, z których część zadłużyła się na zakup nieruchomości lub nawet szybkie chwilówki na inwestycje giełdowe w momencie dużych spadków na rynku kapitałowym oraz cen nieruchomości, mogą nasilać trudności z regulowaniem zobowiązań kredytowych. W konsekwencji - negatywnie wpływać na stabilność całego sektora finansowego. I to pomimo posiadania przez ChRL największych na świecie rezerw walutowych. Ostry spadek cen akcji oraz spadek cen nieruchomości, poprzez efekt majątkowy może również uszczuplić dochody gospodarstw domowych i - co będzie tego naturalną konsekwencją - negatywnie wpłynąć na priorytetowy z punktu widzenia Pekinu projekt zwiększania wagi konsumpcji wewnętrznej i usług w rozwoju gospodarczym kraju.

Coraz częściej pojawiają się również głosy sprzeciwu wśród wysokich rangą członków KPCh (chińskiej partii komunistycznej), którzy, powołując się na ostatnie negatywne sygnały (spadki na giełdzie, słabe odczyty PMI oraz dane dot. eksportu), krytykują zwiększanie wpływu sił rynkowych na gospodarkę. Jednocześnie wprowadzane przez prezydenta Xi Jinpinga trudne reformy w wielu płaszczyznach (gospodarce, sferze społecznej czy też na rynkach finansowych), na które nakładają się wspomniane wcześniej problemy, mogą potęgować zawirowania i to nie tylko gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne i polityczne. Niekorzystne mogą się również okazać sprzeczne z deklaracjami działania Pekinu, czyli z jednej strony zwiększanie roli giełdy oraz podkreślanie znaczenia sił rynkowych, przy jednoczesnej silnej interwencji na rynku kapitałowym czy też walutowym. Przykładem tej sprzeczności jest zaskakująca dla obserwatorów dewaluacja juana względem dolara amerykańskiego o prawie 2 proc.

Z powodu obaw inwestorów, w kolejnych dniach kurs RMB/USD, wbrew oczekiwaniom nadal się osłabiał, co wymusiło pierwsze od wielu lat interwencje Pekinu na rynku walutowym, mające na celu nie osłabienie, a umocnienie chińskiej waluty. Dewaluację RMB chiński bank centralny tłumaczył zmianą ustalania poziomu referencyjnego. Wydaje się jednak, że wpływ na nią miało m.in. dążenie do poprawy konkurencyjności chińskich towarów w krajach Unii Europejskiej i Japonii, które poprzez tzw. luzowanie ilościowe osłabiły swoje waluty względem dolara nawet o 20 proc. Jednak zwiększenie wpływu rynku na kształtowanie się kursu RMB, m.in. w kontekście prawdopodobnego umacniania się dolara w najbliższych miesiącach, może mieć korzystny wpływ na gospodarkę chińską. Z kolei strategicznym celem Pekinu jest internacjonalizacja RMB (a więc uzy-. skanie statusu zbliżonego do dolara amerykańskiego), co w sytuacji emisji pieniądza światowego umożliwiałoby zadłużanie się chińskim konsumentom i władzom po niższym koszcie na rynku międzynarodowym.

Podsumowując, po najprawdopodobniej krótkookresowych problemach w chińskiej gospodarce, perspektywy długookresowe, pomimo wielu zagrożeń opisanych również w tym artykule, są nadal optymiści twierdzą, że tempo wzrostu na poziomie 5-7 proc. będzie zbyt niskie, żeby zapewnić utrzymanie równowagi na rynku pracy, co może być zagrożeniem dla stabilności politycznej Chin. Nie biorą oni jednak pod uwagę faktu, że korzystnie na rynek pracy wpływa rosnący udział pracochłonnego sektora usług w PKB (w 2014 r. było to prawie 50 proc.), który w Chinach tworzy o jedną trzecią więcej miejsc pracy na jednostkę PKB niż przemysł i budownictwo. Umożliwia to, przy wolniejszym wzroście, tworzenie tej samej liczby nowych miejsc pracy.

Zawsze w takich sytuacjach rodzi się pytanie, czy właśnie obserwujemy początek twardego lądowania chińskiej gospodarki, które jest już przez światowych komentatorów przewidywane od 20 lat? Obawy te nabierają o wiele większego znaczenia, jeśli weźmie się pod uwagę, iż po 2008 r. to ChRL była głównym motorem wzrostu na świecie. Po drugie, to właśnie wysokie, bo prawie 10-proc. tempo rozwoju i w konsekwencji kreacja odpowiedniej liczby nowych miejsc pracy przez ostatnie trzy dekady, były jednymi z głównych elementów legitymizujących sprawowanie władzy przez partię (nazywaną komunistyczną). W tej sytuacji pesymistyczne. Chińska maszyna" gospodarcza, po kolejnych konsekwentnie implementowanych modernizacjach, które wprowadzane naraz czasami zakłócają jej działanie, będzie nadal napędzać światową ekonomię.

Jeśli mimo wszystko tak się jednak nie stanie, Chiny przestaną być przedmiotem dyskusji ekonomistów, a staną się tematem dla politologów i socjologów. Jak będzie, okaże się tak naprawdę za kilka miesięcy, kiedy będziemy mogli na spokojnie ocenić to, co wydarzyło się w chińskiej gospodarce w gorących wakacyjnych miesiącach 2015 r.

pół-źródło: http://docplayer.pl/41598369-Internetowy-miesiecznik-idei-nr-2-68-2016-3-lutego-1-marca-2016.html

Europejski kryzys zadłużenia VS...
Archiwum
Rok 2017
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011

Stopy Procentowe

NBP to Narodowy Bank Polski, ustala i publikuje aktualne stopy oprocentowania - referencyjne, lombardowe, depozytowe i redyskont weksli. [ www.nbp.pl ]

Kredyty Rządowe

Wszystkie informacje o kredytach dostępnych od Rządu Rzeczy Pospolitej. Wsparcie eksportu i innych działalności [ www.finanse.mf.gov.pl ]

Komunikaty Ministerstwa Finansów

Najnowsze komunikaty wprost z biur Ministra Finansów. Aktualności o bieżących wdrożeniach, projekty ustaw, inicjatywy. [ www.mf.gov.pl ]

Pożyczki Internetowe

Faraon24 to największe zestawienie szybkich chwilówek online w całym Internecie. Blog roku 2015, rekordzista 2017 i potencjalny lider 2018. [ www.faraon24.pl ]

Aktualności z PZIP

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych publikuje aktualności z branży pożyczek pozabankowych i szybkich chwilówek. [ www.pzip.pl ]

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Komisja Nadzoru Finansowego publikuje listę podmiotów gospodarczych, która według komisji zajmuje się oszustwami finansowymi, są tam firmy z pożyczkami, lokatami i inne instytucje. [ www.knf.gov.pl ]